62Ab3C63B11F6

داستان سریال

پو با یک شوالیه انگلیسی کاردرست به نام تیغه سرگردان متحد می شود تا مجموعه ای از چهار سلاح قدرتمند را پیدا کند و جهان را از نابودی نجات دهد، پیش از آنکه این سلاح ها به دست دو راسوی مرموز بیفتد و …

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 9

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 10

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 11

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  0.5 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  0.3 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  0.2 GB

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  500 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  290 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  220 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  500 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  290 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  220 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  500 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  285 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  220 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  500 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  290 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  220 MB

دیدگاه‌ ها