دانلود سریال Big City Greens 2018

داستان سریال

کریکت گرین به همراه خانواده اش از شهرستان کوچک محل زندگی خود به یک کلانشهر نقل مکان می کنند و با ماجراهای زیادی روبرو می شوند و...

دانلود سریال

قسمت 1

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  220 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 2

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 3

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 4

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 5

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 6

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  74 MB

قسمت 7

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  80 MB

قسمت 8

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  80 MB

قسمت 9

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  70 MB

قسمت 10

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  150 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 11

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 12

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 13

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 14

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 15

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 GB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  150 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 16

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 17

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  150 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  70 MB

قسمت 18

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  150 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  70 MB

قسمت 19

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  150 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 20

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  150 GB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  70 KB

قسمت 21

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  215 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  76 MB

قسمت 22

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 23

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 24

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 25

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 26

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 27

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  70 MB

قسمت 28

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  108 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 29

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 30

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  200 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  70 MB

قسمت 31

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 32

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 33

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 34

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 35

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 36

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  100 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 37

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  400 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  150 MB

قسمت 38

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 39

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  110 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  75 MB

قسمت 40

 • کیفیت:
  1080p
 • حجم:
  410 MB
 • کیفیت:
  720p
 • حجم:
  210 MB
 • کیفیت:
  480p
 • حجم:
  150 MB

دیدگاه‌ ها