بازگشت به فرا فیلم
توجه داشته باشید که از خاموش بودن فیلترشکن و VPN خود اطمینان حاصل کنید تا ترافیک پهنای باند به عنوان ترافیک داخلی محاسبه شود و شامل تخفیف پهنای باند برای استفاده از سرویس فرا فیلم شوید.