ژانر جنگی

7.1
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1997
 • UK، USA
6.3
 • اکشن، تاریخی
 • 2004
 • Ireland، United Kingdom
7.1
 • اکشن، تاریخی
 • 2020
 • Canada، China
6.8
 • اکشن، تاریخی
 • 2019
 • Bulgaria، USA
5.8
 • بیوگرافی، جنگی
 • 2019
 • USA
8.5
 • بیوگرافی، جنگی
 • 2002
 • France، Germany
7.0
 • تاریخی، جنگی
 • 2018
 • India
6.8
 • جنگی، درام
 • 2019
 • United States
4.9
 • اکشن، جنگی
 • 2020
 • New Zealand, United States
4.4
 • بیوگرافی، جنگی
 • 2019
 • United States
6.9
 • اکشن، تاریخی
 • 2020
 • China
5.5
 • جنگی، دلهره آور
 • 2020
 • UK
3.0
 • جنگی
 • 2021
 • United States
5.5
 • جنگی، دلهره آور
 • 2020
 • United Kingdom
5.7
 • اکشن، جنگی
 • 2021
 • United States
8.3
 • اکشن، جنگی
 • 2019
 • India
3.6
 • اکشن، جنگی
 • 2022
 • United States
6.5
 • بیوگرافی، جنگی
 • 2020
 • Russia
6.9
 • جنگی، درام
 • 2021
 • United States, United Kingdom
8.1
 • جنگی، درام
 • 1975
 • United Kingdom, United States
8.3
 • جنگی، درام
 • 1956
 • France
7.1
 • جنگی، درام
 • 2020
 • Netherlands, Belgium
5.3
 • اکشن، جنگی
 • 2021
 • United States, France, Kazakhstan, Belarus
7.1
 • جنگی، درام
 • 2021
 • United States
8.2
 • اکشن، جنگی
 • 1985
 • Japan, France
8.3
 • جنگی، درام
 • 1985
 • Soviet Union
8.6
 • جنگی، درام
 • 1997
 • Italy
8.4
 • جنگی، درام
 • 1957
 • USA
8.3
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1995
 • USA
7.4
 • تاریخی، جنگی
 • 2021
 • Denmark
8.3
 • جنگی، درام
 • 2009
 • Germany، USA
5.5
 • انیمیشن، جنگی
 • 2005
 • United Kingdom، United States
7.7
 • انیمیشن، جنگی
 • 2004
 • Poland
7.5
 • جنگی، درام
 • 2004
 • United States
7.2
 • جنگی، عاشقانه
 • 1952
 • France، Italy
5.2
 • اکشن، جنگی
 • 2002
 • Hungary، United States
6.1
 • اکشن، جنگی
 • 2002
 • United States
6.7
 • تاریخی، جنگی
 • 2002
 • Canada، Germany
7.1
 • اکشن، تاریخی
 • 2002
 • Russia
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.