ژانر تاریخی

7.8
 • تاریخی، درام
 • 2022
 • Argentina
7.1
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1997
 • UK، USA
6.3
 • اکشن، تاریخی
 • 2004
 • Ireland، United Kingdom
7.1
 • اکشن، تاریخی
 • 2020
 • Canada، China
6.8
 • اکشن، تاریخی
 • 2019
 • Bulgaria، USA
5.6
 • تاریخی، درام
 • 2020
7.0
 • تاریخی، جنگی
 • 2018
 • India
7.3
 • تاریخی، مستند
 • 2020
 • Egypt، USA
7.3
 • اکشن، تاریخی
 • 2019
 • Latvia
6.9
 • اکشن، تاریخی
 • 2020
 • China
7.2
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2021
 • UK
7.0
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2019
 • United Kingdom
8.0
 • تاریخی، درام
 • 2020
 • India، UK
5.1
 • تاریخی، درام
 • 2019
 • Russia
6.2
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2021
 • France, Belgium, Germany
6.8
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2022
 • United States
7.2
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2019
 • USA
6.4
 • تاریخی، درام
 • 2018
 • Portugal
6.8
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2020
 • United Kingdom, Canada, United States
7.1
 • اکشن، تاریخی
 • 2021
 • South Korea
6.8
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2021
 • United Kingdom
7.2
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1961
 • Italy, United States
7.6
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2019
 • United States
6.9
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2021
 • United States
8.1
 • تاریخی، درام
 • 1959
 • United States
7.9
 • تاریخی، درام
 • 1976
 • United States
 • تاریخی، درام
 • 2022
 • United States
7.4
 • اکشن، تاریخی
 • 2021
 • United Kingdom, United States
7.3
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2021
 • United Kingdom
8.2
 • تاریخی، جنایی
 • 1969
 • France, Algeria
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2022
 • United States
8.2
 • تاریخی، درام
 • 1939
 • United States
8.2
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2004
 • Germany, Austria, Italy
7.4
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2021
 • India
6.2
 • تاریخی، درام
 • 2020
 • Russia
5.3
 • اکشن، تاریخی
 • 2021
 • China
5.9
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2021
 • Russia
6.5
 • تاریخی، درام
 • 2022
 • Iceland, Denmark
8.3
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1984
 • Czechoslovakia، France
8.3
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1995
 • USA
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.