ژانر بیوگرافی

7.9
 • اکشن، بیوگرافی
 • 2022
 • United States
7.3
 • بیوگرافی، درام
 • 2022
 • United States
7.4
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2021
 • India
7.1
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1997
 • UK، USA
7.0
 • بیوگرافی، جنایی
 • 2006
 • Germany، USA
7.3
 • بیوگرافی، درام
 • 2019
 • China، USA
5.2
 • بیوگرافی، درام
 • 2020
 • USA
5.8
 • بیوگرافی، جنگی
 • 2019
 • USA
8.5
 • بیوگرافی، جنگی
 • 2002
 • France، Germany
7.7
 • بیوگرافی، مستند
 • 2020
 • Germany، Sweden
6.0
 • اکشن، بیوگرافی
 • 2019
 • United Kingdom, Spain, United States
6.8
 • بیوگرافی، ورزشی
 • 2022
 • United States
7,9
 • بیوگرافی، درام
 • 2020
 • USA
5.4
 • بیوگرافی
 • 2022
 • United Kingdom
4.4
 • بیوگرافی، جنگی
 • 2019
 • United States
6.3
 • بیوگرافی، جنایی
 • 2022
 • United States
7.2
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2021
 • UK
7.1
 • بیوگرافی، درام
 • 2020
 • Sweden, Italy, Denmark
7.0
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2019
 • United Kingdom
4.7
 • بیوگرافی، جنایی
 • 2020
 • Canada, United States
8.5
 • بیوگرافی، جنایی
 • 2021
 • India
6.5
 • بیوگرافی، درام
 • 2021
 • United States
7.1
 • بیوگرافی، درام
 • 2022
 • United States
7.2
 • اکشن، بیوگرافی
 • 2016
 • Czech Republic, United Kingdom, United States, France
6.9
 • بیوگرافی، درام
 • 2022
 • United States
6.1
 • بیوگرافی، جنایی
 • 2021
 • India
6.1
 • بیوگرافی، درام
 • 2021
 • Italy
8.5
 • بیوگرافی، درام
 • 2022
 • United States
6.4
 • بیوگرافی، درام
 • 2019
 • United States
6.2
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2021
 • France, Belgium, Germany
7.6
 • بیوگرافی، درام
 • 2011
 • USA
6.6
 • بیوگرافی، مستند
 • 2019
 • Germany
6.8
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2022
 • United States
7.2
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2019
 • USA
7.5
 • بیوگرافی، جنایی
 • 2022
 • United States
7.7
 • بیوگرافی، درام
 • 2019
 • India
6.5
 • اکشن، بیوگرافی
 • 2018
 • China، Hong Kong
6.5
 • بیوگرافی، جنگی
 • 2020
 • Russia
6.8
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 2020
 • United Kingdom, Canada, United States
6.9
 • بیوگرافی، درام
 • 2022
 • South Korea, United States
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.