کشور Soviet Union

8.3
 • جنگی، درام
 • 1985
 • Soviet Union
8.1
 • درام
 • 1983
 • Italy، Soviet Union
8.3
 • بیوگرافی، درام
 • 1975
 • Japan، Soviet Union
8.1
 • بیوگرافی، درام
 • 1975
 • Soviet Union
7.3
 • اکشن، بیوگرافی
 • 1970
 • Italy، Soviet Union
6.6
 • بیوگرافی، درام
 • 1970
 • Soviet Union
8.3
 • درام
 • 1964
 • Soviet Union
8.1
 • جنگی، درام
 • 1962
 • Soviet Union
7.9
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1958
 • Soviet Union
8.3
 • جنگی، درام
 • 1957
 • Soviet Union
7.8
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1944
 • Soviet Union
7.6
 • اکشن، بیوگرافی
 • 1938
 • Soviet Union
8.4
 • مستند، موسیقی
 • 1929
 • Soviet Union
8.1
 • بیوگرافی، تاریخی
 • 1966
 • Soviet Union
8.2
 • درام، علمی-تخیلی
 • 1979
 • Soviet Union
نتیجه‌ی بیشتری یافت نشد.